java入门123,习题4.10第2题

20150710133638942 java入门123,习题4.10第2题

2.使用嵌套的for语句循环,在控制台上输出如下内容:
1     2       3       4       5       6       7       8       9
2     4       6       8       10      12      14      16      18
3     6       9       12      15      18      21      24      27
4     8       12      16      20      24      28      32      36
5     10      15      20      25      30      35      40      45
6     12      18      24      30      36      42      48      54
7     14      21      28      35      42      49      56      63
8     16      24      32      40      48      56      64      72
9     18      27      36      45      54      63      72      81

 

一、使用while语句实现
package xunhuan;

public class xunhuan {
public static void main(String[] args) {
int i,k;
for(k=1;k<=9;k++) {
for(i=1;i<=9;i++){
System.out.print(k*i+” “);
}
System.out.print(“\n”);
}
}

}

 

二、使用while语句实现

package xunhuan;

public class xunhuan {

public static void main(String[] args) {
int i=1,k=1;
while (i<=9) {
while (k<=9) {
System.out.print(k*i+” “);
k++;
}
k=1;//跳出循环,k值需重置一下
i++;
System.out.print(“\n”); //输出一个换行
}
}
}

未经允许不得转载:王刚博客 » java入门123,习题4.10第2题

赞 (1) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏